ന്യൂസെന്‍സ് വെബ്ബ് താളുകളുടെ പരിഭാഷകളാണു് ചുവടെ പട്ടികയില്‍ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പങ്കെടുക്കാനായി, പട്ടികയില്‍ യഥാസ്ഥാനത്തു് പേരു് ചേര്‍ക്കുകുയും, മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റില്‍ പറയുകയും ചെയ്യുക.

താള്‍

പരിഭാഷ

നില

ചെയ്തവര്‍

പുനപരിശോധന ചെയ്തവര്‍

Main/Download/PromotionalItems

ml/Main/Download/PromotionalItems

പൂര്‍ത്തിയായി

നവനീത്

നന്ദകുമാര്‍

Main/Download

http://gnewsense.org/ml/Main/Download

പൂര്‍ത്തിയായി

നവനീത്

നന്ദകുമാര്‍

Main/HomePage

ml/Main/HomePage

പൂര്‍ത്തിയായി

നവനീത്

നന്ദകുമാര്‍

Documentation

ml/Documentation

പൂര്‍ത്തിയായി

നന്ദകുമാര്‍

നവനീത്

Support

ml/Support

പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല

നവനീത്

നന്ദകുമാര്‍


ml (last edited 2014-02-17 04:06:21 by Navaneeth)